Teva Online Store

ภาษา
ตะกร้าสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า


กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ดังนั้นการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ควรศึกษานโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้าทาง  www.rev.co.th

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า 

 • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า
 • สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากผู้จัดส่งเป็นหลัก
 • สินค้าที่นำมาเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ผ่านการซักล้างทำความสะอาด ไม่ผ่านการดัดแปลงผิดไปจากเดิม
 • สินค้าที่นำเปลี่ยนต้องมีกล่อง / บรรจุภัณฑ์เดิม มีป้ายแสดงราคาสินค้า และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ได้จากทางบริษัทฯ
 • สินค้าลดราคา หรือ จัดรายการส่งเสริมโปรโมชั่นในทุกกรณี ไม่สามารถเปลี่ยนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมาแสดง

ขั้นตอนการแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า

นกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยน สินค้า 
         1. แจ้งอีเมลล์มาที่ ศูนย์บริการลูกค้า esupport@rev.co.th พร้อมส่งรายละเอียดมาตามรายการด้านล่าง

  • หลักฐานภาพถ่าย ระบุเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน  
  • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสี เปลี่ยนไซส์ ให้ระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
  • ค่าจัดส่งสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

         2. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูล และสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ  ว่าสภาพสินค้าว่าอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า  ตามที่บริษัทฯ ระบุ  จากนั้นทางทีมงานฯ จะทำการเช็คสต็อกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และอีเมลล์แจ้งยืนยันเพื่อดำเนินการเปลี่ยน นับจากวันที่บริษัทฯได้รับสินค้ากลับมา 
         3. หลังจากที่ลูกค้าได้รับเมล์ยืนยันการเปลี่ยนสินค้า ต้องเตรียมเอกสารตามข้อมูลด้านล่าง

   • อีเมลล์ยืนยันการเปลี่ยนสินค้า
   • เอกสารการสั่งซื้อ 
   • สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ทางบริษัทฯ ส่งมา รวมถึงป้ายต่างๆ และสินค้าที่บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆต้องอยู่ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ จัดส่งไปให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี

         4. หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยลูกค้าจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า ทางบริษัทฯกำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย 
         5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า 
         6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 
         7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งผิดรุ่นหรือไม่พึงพอใจในตัวสินค้า 
         8. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 14 วัน ดังกล่าว หากเกินจากวันที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า 
         9. บริษัทฯ ไม่คืนเงินค่าสินค้าทุกกรณี 

Rev Edition Co.,Ltd [e-Commerce]
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์  ห้องเอ2  ชั้น 8
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330